TomboyFashion BV
Zandvoortstraat 106
1976 BN IJMUIDEN
info@tomboyfashion.nl
KvK: 60952296
BTW nr: NL8541.32.491.B.01
Website: www.tomboyfashion.nl

1. Recht op ruilen en teruggave
U kunt alle artikelen die u hebt aangeschaft op TomboyFashion (webshop) zonder opgaaf van redenen en binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen aan ons retourneren met behulp van het retourformulier welke u kunt vinden op de website. De aankoop van artikelen wordt pas na afloop van deze 14 dagen definitief. Neemt u hierbij ook het bepaalde over het recht van teruggave onder punt 7 in acht. Houd er wel rekening mee dat de geleverde artikelen in het geval van ruilen of teruggave uitsluitend ter controle zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is mogen worden gebruikt en dat de artikelen met de originele etiketten en labels moeten worden teruggestuurd. Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behouden wij ons het recht voor, hiervoor van u een redelijke vergoeding te eisen.

2. Levering/handelingskosten
Wij bezorgen de artikelen binnen Nederland, zolang de voorraad strekt. De levertijd van een artikel bedraagt in de regel 3 tot 5 werkdagen vanaf de besteldatum. Voor gratis bezorging dient de bestellingswaarde voor binnen Nederland minimaal € 150,00 te zijn. TomboyFashion behoudt zich evenwel het recht voor om, in bijzondere gevallen, de bezorgingkosten wel in rekening te brengen. In dat geval zal TomboyFashion u daarover zo spoedig mogelijk inlichten.

3. Prijzen
De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW. De informatie die op deze internetsite en in e-mails van TomboyFashion wordt aangeboden is onder voorbehoud en onder voorbehoud van typefouten, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van artikelen.

4. Kortingsbonnen & actiecodes
Een kortingsbon kan niet in combinatie met andere actiecodes gebruikt worden voor dezelfde bestelling. Eén kortingsbon mag maar voor één enkele bestelling gebruikt worden, met inachtneming van de geldigheidsperiode. Indien het bedrag van de bestelling lager is dan de kortingsbon, komt het overblijvende saldo te vervallen. TomboyFashion behoudt zich het recht kortingsbonnen en actiecodes te weigeren, indien TomboyFashion vermoedt dat deze frauduleus of door een fout verstrekt zijn. In dat geval zal TomboyFashion u zo spoedig mogelijk daarover inlichten.

5. Eigendomsvoorbehoud
De artikelen blijven eigendom van TomboyFashion totdat het volledige factuurbedrag door u is voldaan.

6. Bescherming van persoonsgegevens
De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren. TomboyFashion behoudt zich het recht voor om over de door u verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. TomboyFashion zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief zal TomboyFashion uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van TomboyFashion (e-mail) kunt u zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële communicaties, door dit mede te delen via info@tomboyfashion.nl. De mogelijkheid tot afmelden wordt u tevens geboden in elke relevante e-mail van TomboyFashion.

7. Wettelijke informatie over het recht van teruggave
Recht van teruggave
U kunt de ontvangen artikelen zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen aan ons retourneren via het retourformulier. Deze termijn van 14 dagen gaat in op het moment dat de artikelen door u zijn besteld. U voldoet aan deze termijn door de artikelen tijdig aan ons retour te zenden.

Gevolgen van teruggave
Bij waardevermindering van een artikel kan door TomboyFashion van u een schadevergoeding worden geëist. Dit geldt niet als de waardevermindering van een artikel uitsluitend is toe te schrijven aan het passen en controleren van het artikel zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest.

8. Garantie
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

9. Toepasselijk recht
Het doen van een bestelling via de website van TomboyFashion houdt in dat u de toepssing van de voorwaarden accepteert. Op deze internetsite en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Wijze van betalen:

Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn:

  1. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door TomboyFashion ontvangen te zijn.
  2. Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
  3. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft TomboyFashion het recht om een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Na het in rekening brengen van incassokosten dient u het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.
  4. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.
  5. Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, dan draagt TomboyFashion, één en ander overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede incassokosten en anderszins) over aan het incassobureau.
  6. Indien een vordering wordt overgedragen aan het incassobureau bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal het incassobureaucontact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u gehouden het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.
  7. Na overdracht van de vordering bent u verplicht het incassobureau op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan het incassobureau kan schriftelijk.
  8. Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kunt u geen bestellingen meer plaatsen bij TomboyFashion.